OSLOBOĐENJE,

06.01.2016

Ustav BiH svojim odredbama konsekventno provodi princip nacionalne nejednakosti baziran na ustavnopravnoj formulaciji "konstitutivnih naroda"

KORIJEN PARADOKSA

Autori: MIRSAD CVRK

Kao skup prava u krivičnom postupku, uzimajua u obzir međunarodni instrument koji je ugrađen (posebno Pakt o građanskim i političkim pravima i Europsku konvenciju), u Ustavu Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se: Pravo na nezavisno, nepristrasno i javno suđenje pred sudom ustanovljenim na osnovu zakona; Pravo na pretpostavku nevinosti okrivljenog Pravo na poznavanje predmeta optužbe; Pravo na odbranu; Pravo na predlaganje dokaza i prisustvovanja dokaznim radnjama; Pravo na šutnju okrivljenog P .....