OSLOBOĐENJE,

19.01.2016

General Wahlgren je proglasio potpunu demilitarizaciju grada Srebrenice i prisilio generala Sefera Halilovića da 18. aprila 1993. sa Ratkom Mladićem potpiše sporazum o demilitarizaciji Srebrenice

DOBRA VOLJA VRS-a

Autori: MIRSAD CVRK

Rezolucijom 819 Vijeće sigurnosti nije proglasilo Srebrenicu za sigurnu zonu Ujedinjenih nacija, odnosno demilitarizovanom zonom u smislu Ženevskih konvencija. Navedena rezolucija je izričito izuzela jedinice Vlade Republfke BiH od povlačenja iz sigurnih zona Ujedinjenih nacija. Vijeće sigurnosti UNa u Republici BiH mora, pored ostalog "otkloniti napade na siguma područja" i "djelujući u samoodbrani" poduzeti "sve neophodne mjere" uključujući i "upotrebu sile kao odgovor na bombardovanja sigurni .....